بنظر شما کدام کاندیدا بیشترین شانس را برای کسب کرسی ریاست جمهوری خواهدداشت؟
1.حسن روحانی
53.33%

2.محمد باقر قالیباف
18.18%

3.اسحاق جهانگیری
2.42%

4.ابراهیم رئیسی
23.03%

5.مصطفی هاشمی طبا
0%

6.مصطفی میرسلیم
3.03%


بنظر شما کدام کاندیدا بیشترین شانس را برای کسب کرسی ریاست جمهوری خواهدداشت؟